Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výběr koní do chovu

19. 8. 2013

 

VÝBĚR KONÍ DO CHOVU

 

1.)  Šlechtitelský program ČT

·        Program a uvádí chovatelské postupy k dosažení chovného cílu

·        K tomu patří chovatelské metody jako je hodnocení plemenného typu, stavby těla, výkonnostní zkoušky a selekční postupy.

·        Stanový chovný cíl, selekční program, akcelerační program, posuzování vlastností znaků, kontrola užitkovosti a dědičnosti atd.

·        ŠP se skládá z :

o   Chovného cíle

o   Zkušebního řádu a ŠP

o   Rádu plemenné knihy

a.)  Chovný cíl – cílem šlechtění ČT je ušlechtilý, korektní a lehce jezditelný kůň, který na základě svého temperamentu, charakteru, mechaniky pohybu a zdraví je vhodný pro všechny druhy jezdeckého sportu a pro volný čas.

Dospělý kůň má být středního tělesného rámce, dobrých linií a bez vad a chorob.

 

Tělesné míry:

Klisny KVH: 161 – 167 cm, OHOL: 19,5 – 22 cm

Hřebci KVH: 162 – 170 cm, OHOL: 21 – 22,5 cm

 

b.)  Šlechtitelský program – Body šlechtitelského původu:

·        Současný stav – počty plemeníků, zapuštěných klisen, narozených hříbat, zařazení klisen do PK a po ZZV za daná období.

·        Plemenné knihy – máme 4 oddíly :

§  PKH – Plemenná kniha hřebců

§  HPK – Hlavní plemenná kniha klisen

§  PK – Plemenná kniha klisen

§  PPK – Pomocná plemenná kniha klisen

·        Metody chovu – chovný cíl je zabezpečován metodou čistokrevné plemenitby.

·        Ohraničení využitelnosti hřebců – k podpoře čistokrevné plemenitby je použití hřebců jiných plemen vymezeno a ohraničeno.

·        Použití jiných plemen – plemena, která mohou být použita bez zvláštního souhlasu ( A1/1, arabové, trakén, Holandský jezdecký kůň KWPN, Francouzský jezdecký kůň SF, Německý teplokrevník, kůň Kinský, MT, SC,  Belgický, Dánský a Švédský teplokrevník, Polský kůň, Velkopolský kůň)

·        Hodnocení a testování užitkových vlastností – je hodnocen plemenný typ, pohlavní výraz, stavba těla, výkonnost a zdravotní stav. Zásady hodnocení jsou uvedeny ve zkušebním řádu.

 

·        Metody selekce (výběr)

§  Hřebci – při registraci hříbat, při výběru do testační odchovny, při bonitacích v testačních odchovnách, při ZZV, při 70 denním testu, při hodnocení KMK, při udělování výběru do plemenitby, na základě informací o potomcích, na základě zdravotního stavu hřebce a jeho potomstva.

§  Klisny – při registraci hříbat, při zápisu do PK, při výkonnostních zkouškách, při přehlídkách 3letých klisen v KMK, při skoku ve volnosti 4letých klisen, při přeřazování do vyšších oddělení PK, na základě informací o potomstvu.

o   KMK – kritérium mladých koní – parkurové závody (zkoušky), stejné věkové kategorie a pohlaví.

·        Posuzování sledovaných znaků – hodnotí se znaky, aby se vyloučily nedostatky ve stavbě těla, mechanice pohybu, ve výkonnosti a genetických vad a zlepšovala se kvalita a zdraví.

 

Hodnocení se provádí následovně :

1.)  Plemenný typ a pohlavní výraz

2.)  Stavba těla (hlava, krk, hřbet a plec, rámec, přední končetiny, zadní končetiny)

3.)  Pravidelnost pohybu

4.)  Kmih a elasticita (klus)

5.)  Cval

6.)  Krok

7.)  Skok ve volnosti

8.)  Výcvik

9.)  Jezditelnost

10.)        Skoková zkouška pod sedlem

·        Zdravotní stav – požadován výborný zdravotní stav a plodnost

·        Akcelerační program – výběrový program. Cílem je urychlit selekční práci v chovu sportovních koní. Snahou je vytvořit tzv. plemenné jádro (sportovní výkonnost a kvalitní rodokmen)

Podmínky pro výběr do AP :

 

a.     U plemenných hřebců:

§  Výkonnost – 3 parkury T (do 8 tr. bodů)

-         Vítěz KMK 6letých (skoky)

-         GP 65% a vyšší (Grand Pree drezura)

-         Všestrannost CIC

§  Potomstvo – minimálně 7 potomků s vlastní výkonností T

b.     U plemenných klisen: v HPK, PK, oboustranný 4generační původ

-         Vlastní výkonnost S 3 parkury / 12 tr. Bodů

-         IM min 60% a více

-         Vítězka 3letých klisen

-         3leté klisny, které dosáhly na ZV 8,1

-         Potomstvo min. na úrovni matek

-         KMK do 2. Místa

-         Soutěž ve volnosti 4letých do 3.místa

-         Pokud potomek v PKH

·        Odhad plemenné hodnoty – jsou použity následující metody:

-         Organizování ZV a 70ti denního testu

-         Vyhodnocování výsledků sportovních soutěží

-         Spolupráce s VŠ

-         Hodnocení hříbat a dospělých koní

·        Testační odchovny – zřizovány pro kvalitní odchov hřebečků (informace o plemenitbě). Cílem testace je vyhodnocování kontroly dědičnosti plemeníků odchovnou je zařízení, kde se odchovávají, připravují a vykonávají ZV min. 10 hřebečků jednoho ročníku.

 

Musí obsahovat :

-         pastviny ( 0,3 ha na ročního koně, 0,4 ha pro 1-3 roky)

-         volné ustájení

-         pevná plocha pro posuzování a předvádění koně

-         pohybová dráha pro posouzení mechaniky pohybu a skoku

-         možnost odděleného chovu

-         kvalitní zkušený personál

-         ZV – minimálně 10 bodů, krytá jízdárna, kvalitní jezdecký personál

c.)   Zkušební řád – uvedeny v něm zásady a pravidla pro jednotlivé druhy posuzování VZ a zásady určování hodnotitelů a složení komisí.

Hodnotitel může být členem SCHČT.

Je prováděno u hříbat do 3 let známkami nebo body 1-5 a u starších 1-10.

·        Hodnocení hříbat pod klisnou – minimálně 3členná komise. Registrace hříběte, svody, výstavy, výběr hřebečků do odchovny.

2 známky (1-5b):- typ, postoje, vývin

-         Mechanika pohybu

·        Hodnocení plemenných zvířat a mladých koní na svodech – min. 3členná komise.

 

3 známky:

-           pohlavní výraz a plemenný typ, rámec, rodokmen

-                                                             Zdravotní stav

-                                                             Tělesná stavba

-                                                             Mechanika pohybu

·        Hodnocení  klisen při zápisu do PK – provádí hodnotitel, hodnotí se samostatnými známkami,

 

3 známky :

-                                                      PT, PV

-                                                      Stavba těla

-                                                      Kmih, elasticita (krok)

·        Předvýběr hřebců do chovu – dva předvýběry

a.     1. předvýběr – pouze 2letí, vybraní majitelem nebo zaměstnanci, bez vad, sestouplá obě varlata (nesmí být kriptprchid)

b.     2. Předvýběr – v zimním období, 3členná komise, body 1-10 (typ, stavba, mechanika pohybu, skok ve volnosti max.150 cm). Mohou být zapsáni do PK pokud:

-         8,5 bodů za typ

-         7,5 bodů za stavbu těla

=>udělení působení hřebce v plemenitbě pouze v následující sezoně.

Premie -> 1 až  2 hřebci udělené výběru na rok, pro další působení musí úspěšně absolvovat 70ti denní test -> „předvybrán“ nebo „nepředvybrán“

c.      3. Předvýběr – pouze pro předvybrané hřebce. Nastoupí do 70ti denního testu.

·        Zkoušky výkonnosti 70ti denní testem – před do testu se musí prokázat ochota nechat se nauzdit, nasedlat, zvednout končetiny, nechat nasednou a přijímat pobídky. Hodnotí komise, která hřebce předvybrala.

Po 30 dnech výcviku je kontrolní den.

 

Hodnotí se :

-         Plemenný typ

-         Stavba těla

-         Výkonnost (pravidelnost pohybu, chody, skok ve volnosti, jezditelnost, skok pod sedlem)

-         Celkový dojem a vývin

·        Základní zkouška výkonnosti – pro 3leté klisny a hřebce

Klisna musí být v PK ČT a hřebci odchoven.

Chovatel se může rozhodnout pro zkoušku pod sedlem nebo v zápřeži.

 

a.     Zkouška pod sedlem

Požadavky – skok ve volnosti do 120 cm

-         Zkouška mechaniky pohybu a ovladatelnosti

-         Kavaletová řada

-         Postupová řada

 

b.     Zkouška v zápřeži

-         Pouze pro klisny

-         Zkouší se v jednospřežní na dvou ojích v lehké zápřeži

 

-         Požadavky:

o   Mechanika pohybu a ovladatelnost

o   Parkur

o   Zkouška v tahu (3x zastavit a znovu zabrat na 100m)

ð Klisna může absolvovat 1 ZZV, v případě 1 opravovaná, minimální počet 7 klisen, úspěšnost – celkové hodnocení 6,1 bodů a výš

Při dosažení vyššího hodnocení než je hranice bodů v příslušné PK a pokud má rodokmen, je klisna přeřazena do vyššího oddílu PK.

ZZV hřebců v testačních odchovnách je stejné.

·        Hodnocení hřebečků v testačních odchovnách – hodnocení se provádí :

o   U odstávčat – po ukončení naskladnění

o   U hřebečků – roční a dvouroční

-         Před zahájením a po ukončení pastevního období.

o   U 3.letých hřebečků – před zahájením pastevního období

·        Hodnocení hřebců před zápisem do PK – děje se po splnění v KMK, po sportovní výkonnosti a u všech, kteří splňují zápis do PK, a nebyl u nich posuzován typ, výraz a stavba těla.

Hodnotí se : typ, výraz, rodokmen, stavba těla, mechanika pohybu

·        Hodnocení na výstavách – směřuje k určení vítěze (šampiona, šampionky) a dvou dalších.

 

d.)  Řád plemenné knihy

 

·        Účel rádu plemenné knihy a jeho naplňování

o   zabezpečovat zdokonalování genetické úrovně chovné populace ČT (výkonnost)

o   Stanovují ŠP a chovný cíl

o   Usměrňuje vývoj plemene, registruje v PK, osvědčuje původy a chovnou hodnotu, stanovuje parametry pro výběr plemenných koní, udržuje kontakty se stejnými organizacemi, zveřejňuje informace a PK je přípustná pro všechny chovatele

 

·        Chovná populace

o   náleží k ní hřebci i klisny zapsány v PKČT, i zahraniční, kteří byli zapsáni do PKČT

 

·        Forma vedení PK

o   vedena formou počítačové databáze, průběžně aktualizována, zajišťuje SCHČT

 

·        Členění PK

o   PKH, PK Hřebců – může být zapsán hřebec s oboustranným prokazatelným původem do 4 generace předků

o   HPKK, hlavní plemenná kniha klisen – oboustranný původ do 4 generace, minimální KVH 159 cm, musí obsahovat VZ s hodnocením 7,1 a vyšším

o   PKK, plemenná kniha klisen – 4 generační původem KVH 159 cm, hodnocení nesmí být nižší než 6,1b

o   PPKK, pomocná PK klisen – 2 generační původ, KVH 156 cm, hodnocení nesmí být nižší než 5,1b

·        PK dále zahrnuje:

o   Rejstřík chovatelů (RCH)  - jsou v něm evidováni všichni chovatelé, kteří přihlásí koně do PKČT

o   Plemenný registr (PR) – je v něm evidováno samčí a samičí potomstvo hřebců a klisen zapsaných v PK až do doby vlastního zápisu do PK, SCHČT to může odmítnout.

o   Připouštěcí rejstřík (PřR) – jsou v něm evidována všechna připouštění, inseminace a transfery embryí

 

·        Údaje evidované v PK

o   identifikační číslo koně

o   narození

o   plemeno

o   pohlaví

o   barva a odznaky

o   míry

o   rodokmen

o   výsledky hodnocení

o   jméno a adresa chovatele

o   výsledky chovu

o   datum zápisu a vyřazení z PK

 

·        Orgány PK

o   Předsednictvo SCHČT – na 4 roky, 8ti členná

o   Rada PK (RPK) – na 4 roky, 5tu členná

 

o   Hodnotitelská komise

 

o   Dozorčí komise

 

·        Vystavování dokladů o původu

 

o   oficiálním dokladem je potvrzení o původu koně

o   vydává SCHČT

 

·        Označování, identifikace a pojmenování koní

o   označování za účelem identifikace v kombinaci s popisem koně (barvy, odznaky, chlupové víry)

o   označování potomstva pod matkou před odstavem (čipy + výžehy do L stehna)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

:)))

Anonym,28. 1. 2019 22:35

Zdroj?