Jdi na obsah Jdi na menu
 


Orné půdy z pohledu ochrany krajiny

3. 9. 2013

 

ORNÉ PŮDY Z POHLEDU OCHRANY KRAJINY

Půda – hlavní (nenahraditelná) složka ŽP

Poškozování půdy – eroze, narušení vodního režimu, struktury, okyselování, zhutnění, znečišťování cizorodými látkami, zvyšování obsahu dusičnanů – nekontrolované a nevhodně zvolené hnojení.

 

·         Základní ochrana je prevence: pěstování vhodných plodin v jednotlivých oblastech, správné používání hnojiv a chemických přípravků ve správných dávkách a době, omezování průmyslových emisí.

·         K základnímu opatření patří úprava vodního režimu a ochrana proti erozi = meliorace.

 

A.)   ÚPRAVA VODNÍHO REŽIMU

1.)    Zavlažování – to se dělí podle účelu na :

·         přídatná – doplňování vody během vegetace

·         hnojivová – doplňování vody s živinami (kejdou, močůvkou)

·         speciální – promývací či desinfekční

Zdroje závlahové vody – vodní toky, vodní nádrže – přehrady, rybníky, podzemní voda i odpadní voda z podniků (!!)

Množství vody – vyjádřeno v mm irigační výšky (1mm závlahové vody je 10m3 vody na plochu 1ha). Voda je dodávaná ve 2 – 4 dávkách během vegetace.

 

 

Způsoby závlahy:

·         Postřikem – postřikovače stabilní či mobilní

·         Podmokem – voda je přivedena k pozemku a tady se samospádem v brázdách po pozemku vsakuje

·         Přeronem – voda je přivedena rozvodnými kanály (příkopy), stéká po pozemku a vsakuje se

·         Výtopou – pozemek je rozdělen na výtopová políčka, ta jsou po určitou dobu pod vodou (pěstování rýže)

·         Kapková závlaha – u sadů, kdy ke stromu je přivedena voda a po dávkách je kapkovačem uvolňována.

2.)           Odvodňování – odvodňování vody ze zmokřelé půdy

·    Povrchové (otevřené příkopy) – sběrné a svodné příkopy odtud jde voda do odvodňovacích kanálů a pak do recipientu (20 – 50m je rozchod příkopů, 100 – 200m je délka, spád 1-10%)

 

·    Podzemní

o   drenážní – do určité hloubky a vzdálenosti se položí trativod (drény), odtud teče voda do svodných drénů a pak do odvodňovacích kanálů a pak do recipientu

§  DRÉN – trubka z pálené hlíny či PVC, rozchod je 8-24m, hloubka od 0,8 – 1,8m)

o   Krtčí drenáž – krtčí pluh

·    Biologická (biodrenáž) – pěstováním rostlin s vysokou transpirací a hlubokými kořeny

 

B.)   PROTIEROZNÍ OCHRANA

Eroze – je rozrušování povrchu země a odnosu půdních částic na jiná místa

1.)    Vodní eroze – voda odnáší půdní částečky, humus, živiny :

·         plošná – na svazích (značné škody)

·         rýhová a brázdová – při vydatných deštích, voda vytváří stroužky – rýhy- brázdy

·         výmolová a stržová – prudké, vytrvalé deště způsobující přívaly vody

·         bystřinná a říční – prohlubování koryta a vymílání břehů

2.)    Větrná eroze – je rozrušování povrchu půdy a odnos půdních částic účinkem silnějších větrů

Výskyt – v rovinných oblastech, zvláště za sucha na půdách bez pokryvu.

 

 

OCHRANA PROTI EROZI

 

1.)    Zemědělské opatření

a.)    Správné rozmístění kultur – respektování svažitosti terénu

b.)    Pásové obhospodařování pozemků – na delších svazích, střídání pásů 100 až 300m širokých ve směru vrstevnic s pásy zastavěnými 20-70m (zasakovací)

c.)    Vhodné střídání plodin – zkrátit období, kdy je povrch holý, protierozní osevní postup

d.)    Vhodné zpracování půdy – orba (oboustranný pluh, obrácení proti svahu, setí a další operace provádět po vrstevnicích)

e.)    Udržování struktury půdy – účinným hnojení org. hnůj, močůvka, kejda

f.)     Promyšlený způsob hospodaření

 

2.)    Technické opatření

a.)    Záchytné příkopy – po vrstevnicích na hloubku ornice

b.)    Terasování svahu – přemístění zeminy, náročné, na prudkých svazích, zásah do vzhledu krajiny

c.)    Proti větrné erozi – vhodné setí, správné střídaní plodin, budování větrolamů

d.)    Proti bystřinné a říční erozi – budování příčných hrazení pro zpomalení toku a podélných pro zpevnění břehů

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář